Amsterdam | The Hague

+31 (0) 20 215 10 18

Onze tarieven

Adam & Wolf biedt een uitgebreid pakket van diensten op maat aan tegen betaalbare prijzen. Ter introductie van onze diensten geldt een vrijblijvend eerste adviesgesprek.


De tarieven die wij u daarna in rekening brengen zijn altijd helder en vooraf schriftelijk bevestigd. In sommige gevallen maken we gebruik van vaste tarieven per verblijfsvergunningszaak.

Standaard uurtarief€ 180

Vaste Tarieven
Kennismigrant€ 700
Kennismigrant + gezin € 800
Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag€ 950
Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag + gezin € 1.150
Nederlands-Japans Handelsverdrag€ 950
Nederlands-Japans Handelsverdrag + gezin€ 1.150


Deze tarieven zijn exclusief 21% BTW


Annuleringskosten
Bij annulering van een zaak met een vast afgesproken tarief, worden de werkzaamheden voorafgaand aan de annulering in rekening gebracht op basis van het standaard uurtarief van € 180.


Facturering en betaling
Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Adam & Wolf Immigration Lawyers

Artikel 1 - Opdracht

1.1
In het hierna volgende betekent zowel de maatschap Adam & Wolf Immigration Lawyers, de leden van de maatschap en alle aan het kantoor verbonden advocaten en andere medewerkers.
1.2
Opdracht
Bij aanvaarding van een opdracht door een advocaat ontstaat een verbintenis tussen opdrachtgever en de maatschap. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door de maatschap en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van de maatschap, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
1.3
Cliënt en opdrachtgever
Degene, ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht, wordt als cliënt aangemerkt. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot een betaling van al hetgeen de advocaat toekomt.

Artikel 2 - Intellectueel eigendom

 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de advocaat is het de cliënt niet toegestaan de door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook.

Artikel 3 - Financiën

Honorarium en verschotten

3.1
Aan de advocaat komt toe honorarium en verschotten. Onder verschotten wordt verstaan: een vergoeding van te specificeren kosten als griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, leges, uittrekselkosten, procureurs- en deurwaarderskosten, koerier e.d.
3.2
Tussen advocaat en cliënt geldt de overeengekomen honorering, zoals deze door de advocaat schriftelijk is bevestigd. In alle andere gevallen wordt het honorarium berekend uitgaande van het jaarlijkse basisuurtarief van Adam & Wolf Immigration Lawyers. Het basisuurtarief wordt jaarlijks door de maatschap vastgesteld en is op aanvraag bij de advocaat verkrijgbaar. Indien het basisuurtarief van toepassing is en de opdracht zich uitstrekt over meerdere jaren, is telkens het voor dat jaar geldende basisuurtarief van toepassing.
3.3
De advocaat is gerechtigd een voorschot op het honorarium en verschotten te verlangen, voordat met zijn werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.

Artikel 4 - Declaraties en opschorting werkzaamheden

4.1
Declaraties
Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen de betaaltermijn, vermeld in art. 5. Zolang de opdracht niet is voltooid, is de advocaat gerechtigd tussentijds te declareren.
4.2
Opschorting werkzaamheden
Indien een declaratie niet binnen de in art. 5 vermelde termijn wordt voldaan, zijn alle advocaten van het kantoor gerechtigd hun werkzaamheden op te schorten zowel voor de desbetreffende opdracht alsook voor andere opdrachten van de cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Adam & Wolf Immigration Lawyers is niet aansprakelijk voor schade, materieel noch immaterieel, die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 5 - Betalingstermijn, rente en incassokosten

5.1
Betalingstermijn en rente
Declaraties dienen te worden voldaan binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever en de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zullen zijn en de wettelijke rente verschuldigd is.
5.2
Incassokosten
In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ad 15% over het verschuldigde, met een minimum van € 110,00.

Article 6 - Derdengelden

 
Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt, worden gestort op bankrekening nummer NL79 RABO 0127.682.740 ten name van Stichting Beheer Derdengelden Adam & Wolf Immigration Lawyers te Amsterdam. Over derdengelden wordt geen rente vergoed, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Article 7 - Aansprakelijkheid

 
Door Adam & Wolf Immigration Lawyers is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor zowel het kantoor als voor alle daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers afzonderlijk, zulks voor alle diensten die worden verricht in welke hoedanigheid dan ook. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico. Op aanvraag zal de advocaat informatie over de polis aan de cliënt verstrekken. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,00. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Adam & Wolf Immigration Lawyers.

Article 8 - Archivering

 
Behoudens andersluidende afspraak tussen advocaat en cliënt, zal het zaakdossier gedurende vijf jaren in het archief worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

Article 9 - Toepasselijk recht

 
Op de rechtsverhouding tussen Adam & Wolf Immigration Lawyers en opdrachtgever en Adam & Wolf Immigration Lawyers en de cliënt en op alle werkzaamheden van Adam & Wolf Immigration Lawyers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter, behoudens gevallen waarin de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing en voorziet in toepassing van geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Advocatuur. In dat geval worden geschillen beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie, pb 90600, 2509 LP Den Haag of op te vragen, dan wel in te zien bij Adam & Wolf Immigration Lawyers. Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere cliënten worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op de cliënt betreft en de cliënt het openstaande bedrag niet tijdig onder de geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. De particuliere cliënt heeft het recht om alsnog voor beslechting van het geschil door de bevoegde Nederlandse rechter te kiezen binnen zes weken nadat Adam & Wolf Immigration Lawyers zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen. Geschillen met zakelijke cliënten worden overeenkomstig dit reglement beslecht door middel van arbitrage. Klachten en geschillen over de dienstverlening van Adam & Wolf Immigration Lawyers dienen binnen drie maanden na het moment waarop de klager kennis nam of redelijkerwijs kon nemen van het handelen of nalaten dat daartoe aanleiding geeft schriftelijk te worden ingediend bij de interne Klachtencommissie van Adam & Wolf Immigration Lawyers (Adam & Wolf Immigration Lawyers, t.a.v. klachtencommissie, Postbus 11428, 1001 GK Amsterdam). De klachtencommissie beslist overeenkomstig het klachtenreglement. Dit reglement ligt ter inzage op het kantoor en wordt op verzoek toegezonden.

Article 10 - Taal

 
Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. In het geval van een geschil over de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse taal en versie bindend.

VRIJBLIJVEND ADVIES GESPREK